Mental check-up

Een mental-check-up (MCU) is een gesprek om de veerkracht van een medewerker in kaart te brengen. Het gesprek wordt gedaan door een psycholoog die ervaring heeft met het afnemen van MCU’s en die de doelgroep en werkcontext van de betrokkene kent. In het gesprek wordt besproken wat de medewerker bezighoudt en wat hij zelf kan doen om mentaal fit te blijven. 
Naast een klinische blik van de gespreksleider, wordt het zelfinzicht en de eigen verantwoordelijkheid geactiveerd. In het gesprek kan zo nodig steun en structuur geboden worden, voorlichting gegeven worden over stressreacties, kunnen stress-reducerende adviezen gegeven worden, en kan indien nodig met de medewerker besproken worden hoe hij meer hulp kan inschakelen. Een (neven)effect van het inzetten van MCU’s gesprekken, is de invloed op de organisatiecultuur: het spreken over de mentale veerkracht en fitheid van medewerkers wordt tot een regulier gespreksonderwerp gemaakt.   
 

Wanneer een MCU?

Een MCU kan periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, in de gehele  organisatie of bij specifieke  medewerkers ingezet worden. Daarnaast kan een MCU ingezet worden na een specifieke gebeurtenis of taak. Denk daarbij aan een uitzending in het buitenland of een grote inzet na een ramp. Tot slot kan een MCU ingezet worden op ad hoc basis, aangevraagd door een medewerker of leidinggevende.   

Rapportage MCU

De opdrachtgever ontvangt een rapportage op hoofdlijnen die richting kan geven aan organisatorische verbeteringen. Informatie over de individuele gesprekken zal niet gegeven worden vanwege de vertrouwelijkheid die de gesprekken kenmerkt.